Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg legt kamers stil

Door Kristien Van Vaerenbergh op 21 januari 2015, over deze onderwerpen: Mondelinge Vraag, Achterstand, Magistratuur, Personeel
stilleggen kamers

Er bereikten mij berichten dat de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdelingen Tongeren en Hasselt kamers stillegt en dit met onmiddellijke ingang.

Bij de afdeling Hasselt worden twee correctionele kamers  en één kamer bij de familie- en jeugdrechtbank stilgelegd. Bij de burgerlijke sectie zetelen twee fiscale kamers enkel nog in de pare weken.
Bij de afdeling Tongeren wordt bij zowel de burgerlijke als correctionele sectie één kamer stilgelegd.
Dit zal natuurlijk een impact hebben op de doorlooptijden.
Als reden geeft het directiecomité aan de volstrekte onderbezetting van het griffiekader omwille van de niet-benoeming van griffiers en de niet-vacantverklaring van openstaande plaatsen. 

Wat is momenteel het voorziene kader voor de afdelingen Hasselt en Tongeren?
In welke mate is dit ingevuld?
Hoeveel vacatures zijn er momenteel en voor welke functies? Wanneer zullen deze gepubliceerd worden?
Voor alle arrondissementen zijn er nog andere Rechtbanken van Eerste Aanleg of Hoven van Beroep waar kamers worden stilgelegd? In welke mate zijn de kaders er opgevuld?

Antwoord (op basis van het integraal verslag van de kamer):

Ik ben mij terdege bewust van de problematiek en heb om die reden beslist per ressort alle eerste voorzitters van de hoven van beroep en arbeidshoven persoonlijk te ontmoeten ter bespreking van de prioriteiten op het vlak van aanwervingen en de voorrang die daaraan dient te worden gegeven bij vacantverklaringen binnen de ressorten. Ik heb het aangewezen geacht om de voorzitters van de rechtbanken, de afdelingsvoorzitters en de hoofdgriffiers van de respectieve ressorten op deze vergadering mee uit te nodigen.

Ik heb de korpschefs verzocht om een stand van zaken van de huidige personeelstoestand te willen geven, aangevuld met hun visie op de invulling van de vacante betrekkingen van magistraten en/of parketjuristen en/of gerechtspersoneel, rekening houdend met de budgettaire context en de kosten van aanwerving.

Volledigheidshalve wens ik te preciseren dat er geen afzonderlijke kamers voor de afdelingen in de nieuwe rechtsmacht meer bestaan. In de filosofie van de gerechtelijke hervorming komt het de hoofdgriffier toe om de personeelsleden in te schakelen waar de nood het hoogst is.

Ten slotte kan ik u meedelen dat het actueel bezettingspercentage van het gerechtspersoneel in de rechtbank van eerste aanleg van Limburg 93,2 % bedraagt.

Commissie Justitie: 21 januari 2015
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is