Kosteloos opsturen van vonnissen en arresten: OVB is klaar, Justitie werkt eraan

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Gerechtskosten, Modernisering, Personeel, Mondelinge Vraag

In een oude aanbeveling van 22 september 2011 werpt de Hoge Raad voor de Justitie haar licht op artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek. Het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “de griffier binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis bij gewone brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis zendt, aan elke partij, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten.”

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie is van oordeel dat overeenkomstig de voorschriften van het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek, elke rechtzoekende in het bezit moet worden gesteld van het vonnis dat hem aanbelangt, in alle aangelegenheden, of hij al dan niet wordt bijgestaan door een advocaat, of het al dan niet een procedure op tegenspraak betreft.

Deze wettekst mag volgens voorgenoemde commissie niet ingeperkt worden door zich te beroepen op de ministeriële omzendbrieven van 24 december 1968, 31 augustus 1971 en 13 september 1973. Deze omzendbrieven versoepelden artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek omwille van budgettaire redenen en arbeidsorganisatie binnen de griffies.
De eerste omzendbrief beperkt de toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek omdat hij stelt dat het artikel 792 niet moet toegepast worden indien de vredrechter het vonnis velt bij verstek of uitspreekt ter rechtszitting. De latere omzendbrieven stellen artikel 792 ook van toepassing op de hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken van eerste aanleg en de arbeidsrechtbanken. In combinatie met de eerste omzendbrief betekent dit dan dat ook hier geen kosteloze versturing van het vonnis of arrest meer plaatsvindt indien de uitspraak ter zitting of bij verstek gebeurde.

In het licht van het begin van de jaren 70 toen vonnissen veelal nog met de hand werden geschreven en de kwaliteit en zelfs het bestaan van goede kopieermachines in twijfel kon worden getrokken, hebben deze omzendbrieven misschien nog enig nut. We zijn nu echter 2014, een tijdperk waarin het maken van een papieren kopie geen onoverkomelijk probleem meer is en heel wat minder tijdrovend dan vele jaren terug. Dan spreek ik nog niet over het gemak van een elektronische kopie, niet enkel wat betreft het maken, maar ook wat betreft het opsturen...

Daarom volgende vragen:

  • Is het niet meer dan logisch om vandaag bijna 40 jaar later de voornoemde omzendbrieven in te trekken en het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek onverminderd toe te passen? Welke intenties heeft u op dat gebied? Kan artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek uitgebreid worden naar strafzaken?

In 2011 verklaarde de toenmalige minister van justitie, Stefaan De Clerck, dat het verzenden per e-mail niet ging omdat de Orde van Vlaamse Balies geen garantie kon geven op een 'authentieke elektronische bron' van hun leden. Deze beroepsorganisatie heeft zeker niet stilgezeten de laatste jaren.

  • Heeft u reeds overleg gehad met de Orde betreffende het probleem van de 'authentieke elektronische bron'? Wat is momenteel de stand van zaken? Zijn er nog knelpunten?

Antwoord (op basis van het integraal verslag van de Kamer):

Uit mijn beleidsverklaring hebt u begrepen dat het mijn ambitie is om in deze legislatuur de omslag te maken naar een rechtsbedeling aangepast aan deze eeuw. Ik deel uw mening dat de context ten aanzien van een periode die veertig jaar achter ons ligt, sterk is gewijzigd. Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat, binnen een redelijk tijdsbestek, de beslissingen van rechtbanken en hoven worden meegedeeld aan de rechtszoekenden en hun advocaten.

De inzet van ICT-middelen kan dat mogelijk maken.

Terecht wijst u erop dat mijn voorganger Stefaan De Clerck er in 2011 op wees dat een eerste voorwaarde erin bestaat dat de balies over elektronische authentieke bronnen beschikken om dat mogelijk te maken. Zijn boodschap is niet in dovemansoren gevallen, want uit de contacten die mijn kabinet heeft gehad, is gebleken dat de Orde van Vlaamse Balies zich op de elektronische snelweg heeft begeven en een elektronische authentieke bron heeft gecreëerd.

Nu moet de verbinding met Justitie worden gelegd via een zogenaamde service bus. De creatie van een dergelijke service bus is een onderdeel van JustX en behoort tot de prioritaire projecten van onze stafdienst. Ik heb ondertussen reeds geleerd niet voorbarig deadlines aan te kondigen inzake de realisatie van ICT-projecten. Als zij gerealiseerd zijn, zal ik erover communiceren.

U zult echter beseffen dat zowel de Orde van Vlaamse Balies en L’Ordre des barreaux francophones et germanophone als onze stafdienst ICT alles in het werk stellen om het project te realiseren. Het betekent immers een toegevoegde waarde voor alle partijen.

Met betrekking tot de omzendbrieven moet ik u het antwoord schuldig blijven. Ik kan u nu niet zeggen of deze zijn ingetrokken.

Commissie Justitie:  26 november 2014
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is