Achterstallige facturen: Geens werkt aan oplossing

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Facturen, Gerechtskosten, Mondelinge Vraag, Personeel, Psychiaters, Tolken

Vrijdag 14/11 was er een twee uur durende werkonderbreking van de tolken die werken voor het gerecht. Dit gold als protestactie voor een welbekend probleem en oud zeer, nl. het uitblijven van betalingen voor door hun geleverde prestaties.

Volgens de media plant de minister maandag aanstaande overleg met de sector op zijn kabinet.
Mijn vraag is dan ook: wat zijn de resultaten van dit overleg? Welke belangengroepen heeft u ontmoet? Welke beloftes heeft u gedaan? Welke acties zal u ondernemen? Zijn er nog nieuwe gesprekken gepland, zo ja wanneer?


Antwoord (op basis van het integraal verslag van de Kamer):

De besprekingen ten gronde met de minister van Volksgezondheid zullen in de loop van de volgende weken plaatsvinden, zoals ik daarnet met mevrouw De Block heb afgesproken. Wij zullen zien of dit nog een effect voor 2014 kan hebben. Ik zal daarover volgende week de laatste stand van zaken geven.

De beroepscategorie van de vertalers-tolken is belangrijk omwille van de expertise waarop onze rechtbanken een beroep kunnen doen. Ter voorbereiding van de vergadering van 17 november heeft mijn administratie aangegeven dat in 2014 reeds voor 15,5 miljoen euro facturen aan hen zijn uitbetaald en dat wij nog voor 1,8 miljoen euro facturen hebben openstaan die bekend zijn bij de FOD Justitie.

Om de omvang en de aard van de problematiek in een juist daglicht te stellen, geef ik toch nog enkele preciseringen. Het gaat alleen om de kosten die centraal gekend zijn en die ook daadwerkelijk in het centraal boekhoudingsysteem zijn ingegeven. In dit systeem wordt een onderscheid gemaakt naargelang de betalingen centraal gebeuren dan wel via provisies op de diverse griffies. Concreetstaan centraal 7 582 facturen open voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. De overige openstaande bedragen ten belope van 0,5 miljoen euro maken deel uit van de provisies bij de griffies. De helft van deze openstaande facturen is ouder dan drie maanden. Het gemiddelde bedrag per factuur bedraagt 175 euro.

Wij zijn inderdaad onderhandelingen opgestart tussen de medewerkers van Justitie en Begroting. De onderhandelingen betreffen zowel de garantie om de betalingen te kunnen voortzetten door vrijgave van kredieten als meer structurele maatregelen om deze kosten te kunnen opvolgen en controleren.

Over de concrete actiepunten kan ik u het volgende meedelen. Op 17 november is aan de beroepsverenigingen een stand van zaken van de betalingen gegeven. De moeilijkheden en de mogelijke oplossingen zijn besproken om de achterstallen nog sneller weg te werken.

Er zijn ook pistes besproken voor het uitwerken van een werkbare btw-regeling, in overleg met de minister van Financiën, voor het overbruggen van de situatie die ontstond ten gevolge van de achterstand. Samenwerking is toegezegd voor een administratieve vereenvoudiging door het hergroeperen van het aantal facturen per geleverde prestatie.

De uitwerking van het statuut van de beroepsgroep wordt voortgezet en om te beginnen is opdracht gegeven om de wet van collega Becq ook eindelijk te publiceren met betrekking tot de tolkenregisters en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten voor te bereiden. Er is een overleg toegezegd om binnen zeer korte termijn alle betrokken actoren te betrekken bij de voorbereiding van een geactualiseerde tariefstructuur.

Ik heb de betrokken beroepsverenigingen ook gevraagd om mij nuttige  tips aan te reiken ter verbetering van hun werkomstandigheden bij het tolken en vertalen. Zoals gezegd gaan de betalingen onverkort door en zullen zij tegen het jaareinde nog worden versneld in functie van de vrij te geven middelen. Als er betalingsmoeilijkheden zijn, is dat helaas niet alleen een budgettair maar ook een organisatorisch probleem. Het volstaat dus niet om de middelen te vinden, er moet ook daadwerkelijk een structurele boekhoudingverbetering worden doorgevoerd.

Commissie Justitie: 26 november  2014
Vraag aan Koen Geens, minister van justitie

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is